Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Przepisy prawa lokalnego i krajowego

Przepisy prawa lokalnego i krajowego

FINANSE


PODATKI I OPŁATY LOKALNE

             - Uchwała zmieniająca z 22 listopada 2019 r.


PODATEK ROLNY


PODATEK LEŚNY


GOSPODARKA LOKALOWA


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

  • CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH FORM UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
  • ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA
  • POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
    Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Nie ma gotowych wzorów wniosku. Wniosek należy sporządzić zgodnie z informacjami zawartymi w:
    - ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm./
    - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729). Teksty wskazanych aktów prawnych wraz ze szczegółowymi informacjami, dostępne są na  stronie: https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/koncesje-i-zezwolenia