Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Przepisy prawa lokalnego i krajowego

Przepisy prawa lokalnego i krajowego

FINANSE


PODATKI I OPŁATY LOKALNE

             - Uchwała zmieniająca z 22 listopada 2019 r.

             - Uchwała zmieniająca z 19 grudnia 2019 r.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


PODATEK ROLNY


PODATEK LEŚNY


GOSPODARKA LOKALOWA

    - Uchwała zmieniająca z dnia 21 maja 2015 r.


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

  • CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH FORM UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
  • ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA
  • POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
    Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Nie ma gotowych wzorów wniosku. Wniosek należy sporządzić zgodnie z informacjami zawartymi w:
    - ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm./
    - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729).


INFORMACJA O INTERAKTYWNYCH FORMULARZACH I SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DEKLARACJI

Informujemy,     że     na     Portalu     podatkowym     Ministerstwa     Finansów     pod     adresem Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne znajdziecie   Państwo   wymienione   wyżej   druki informacji i deklaracji również w formie formularzy interaktywnych do wypełnienia na komputerze, wydruku ipodpisania. Ponadto w tym miejscu znajdują się też broszury informacyjne z wyjaśnieniami, w jaki sposób wypełniać poszczególne druki.

PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (tekst jednolity z dnia 16 marca 2018r., Dz.U. z 2018r., poz. 562) – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000562

SKŁADANIE DEKLARACJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Informujemy, że na Portalu Frontend Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu znajduje się zakładka umożliwiająca składanie informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bezpośredni link to: https://e.walbrzych.eu/Service/getServiceList/id,73.html (należy wybrać odpowiednią usługę z dostępnej listy spraw).
Podkreślić przy tym należy, że złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie polega na przesłaniu skanu deklaracji papierowej, tylko na wypełnieniu odpowiedniego formularza elektronicznie i opatrzeniu go stosownym podpisem: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (nie wystarczy podpis tylko na piśmie przewodnim).

Aktualizacja 25.01.2023