Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rada działa na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560).

Radę powołaną na czteroletnią kadencję obejmującą lata 2021 - 2024 tworzy poniższy skład:
1. Dorota Staniszewska - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu,
2. Anna Maria Mirska - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu,
3. Jolanta Ceran - Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej,
4. Alicja Głowińska - Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu,
5. Janina Turicka - inspektor w Biurze Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.


Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Członkowie Rady pełną swoją funkcje społecznie.