Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Dokumenty strategiczne

 Programy Rozwoju

 1.  Wałbrzych Green City Action Plan, GCAP
 2.  Strategia Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027
 3.  Uchwała Komitetu Sterującego ZIT AW ws. przyjęcia Strategii Rozwoju ZIT AW
 4.  Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP)
 5.   Strategia Rozwoju Sudety 2030
 6.  Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030
 7.  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku

Planowanie Przestrzenne

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha
 2. Obowiązujące plany miejscowe

Ochrona Środowiska

 1. Program Ochrony Środowiska  dla Miasta Wałbrzycha - miasta na prawach powiatu na lata 2023-2028  z perspektywą do 2030
 2. Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Wałbrzycha
 3. Program „Zielony Wałbrzych 2020”
 4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
 5. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Wałbrzycha

Polityka Społeczna

 1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku
 2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2021-2025
 3. Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha na lata 2022-2024
 4. Program współpracy Gminy Wałbrzych- Miasta na Prawach Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok
 5. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy dla miasta Wałbrzycha na lata 2021-2025
 6. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2022-2024
 7. Program Oddziaływań Korekcyjno –Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025
 8. Program Wspierania Rodziny Miasta Wałbrzycha na lata 2022-2024
 9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2022-2025

 Polityka Mieszkaniowa

 1. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2024-2028