Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)

KPO

„Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki”
(numer projektu: KPOD.01.21-IW.08-0051/23)


Projekt w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Główny cel projektu:
Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno-mechatronicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania BCU w dziedzinie mechatroniki w Wałbrzychu i przeszkolenie 300 uczestników, w tym 90 osób młodych, 180 osób dorosłych, 30 nauczycieli kształcenia zawodowego do 2026 r.

Opis projektu:
Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałbrzychu (dalej: BCU) przy Zespole Szkół nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu (szkoła publiczna prowadząca kształcenie zawodowe w dziedzinie „mechatronika”) pozwoli na wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno - mechatronicznej. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie także wpisanie nowej kwalifikacji – „mechatronik pojazdów elektrycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez partnera branżowego projektu – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (Oddział w Wałbrzychu) oraz pełnienie przez niego roli instytucji certyfikującej. Partnerem dodatkowym wpisującym się w ideę wyżej wspomnianego trójkąta wiedzy będzie Politechnika Wrocławska (Filia w Wałbrzychu). Istotnym aspektem projektu jest to, iż nie ogranicza się on do kształcenia zawodowego osób młodych (w wieku od 14 do 24 lat), gdyż szkolenia i kurs organizowane w BCU będą dedykowane także takim grupom jak: osoby dorosłe (w tym doktoranci, nauczyciele akademiccy), nauczyciele kształcenia zawodowego.

Do zakresu rzeczowego projektu należy:
- Koordynator merytoryczny projektu: Zespół Szkół nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu
ZADANIE 1 - Utworzenie BCU (budowa wraz z zakupem wyposażenia).
ZADANIE 2 - Wsparcie funkcjonowania BCU - realizacja szkoleń i kursów:

 •  Obsługa pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 •  Budowa urządzeń instalacji energetycznych i zasady ich eksploatacji
 •  Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i instalacjach
 •  Porównywanie własności trakcyjnych pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi
 •  Diagnostyka pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 •  Pojazdy napędzane ogniwami paliwowymi FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles
 •  Odczyt i analiza danych wypadkowych EDR (czarne skrzynki)
 •  Projektowanie i montaż układów stykowych sterowania elektrycznego w urządzeniach i układach mechatronicznych
 •  Projektowanie i montaż układów elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych
 •  Szkolenie: Mechatronika praktyczna
 •  Kurs: Mechatronik pojazdów elektrycznych - NOWA KWALIFIKACJA ZAWODOWA

ZADANIE 3 - Zarządzanie projektem.
W ramach realizacji projektu obowiązkowym zadaniem jest powołanie Rady ds. Branżowego Centrum Umiejętności (ciała opiniodawczo-doradczego dla projektu, ale przede wszystkim opiniowania/ planowania szeroko rozumianego kształcenia zawodowego w naszym regionie), której członkami będą: instytucje otoczenia biznesu, pracodawcy, MŚP, partnerzy społeczni, władze lokalne i regionalne, itp.
Wśród podstawowych zadań BCU to:

 •  branżowe szkolenia dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, wykładowców i przedstawicieli firm (certyfikowane przez daną branżę),
 •  łączenie edukacji z biznesem, transfer wiedzy i nowych technologii (w tym upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej), a także
 •  doradztwo zawodowe oraz
 •  promocję zawodów.

Termin realizacji: 4.07.2023 – 30.06.2026
Wartość całkowita projektu: 18 988 601,72 zł brutto
Wartość dofinansowania ze środków KPO: 16 000 000,00 zł netto