Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych – Zielone Miasto szans

Rozwój Lokalny
Wałbrzych – Zielone Miasto szans

16 lipca 2020 r. w Parku Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w ramach prac nad Planem Rozwoju Lokalnego odbyły się warsztaty strategiczne GROW. Na warsztatach interesariusze, koordynatorzy zespołu miejskiego podsumowali główne produkty i zasoby oraz silne, słabe strony, zagrożenia i szanse miasta, które określone zostały przy wsparciu doradców Związku Miast Polskich. Na postawione w związku z tak zdefiniowaną diagnozą pytanie jak będzie wyglądał Wałbrzych za 10 lat podkreślone zostało, że nasze miasto będzie zróżnicowane w wielu aspektach przestrzennych, gospodarczych i demograficznych.

Większość z uczestników warsztatów widzi Wałbrzych za 10 lat jako dobre miejsce do życia, do pracy i wypoczynku, ze zróżnicowaną ale kompletną ofertą mieszkaniową zarówno dla młodych jak i dla seniorów, inżynierów i humanistów, widzi jako miasto z czystym powietrzem, stosującym odnawialne i niskoemisyjne źródła energii, miasto z którego licznych atrakcji turystycznych i kulturalnych korzysta coraz więcej odwiedzających i powracających. Szukając jednego hasła na określenie tych wszystkich wizji, większość postawiła na pociągające zielone miasto zróżnicowanych możliwości. W trakcie dalszej wspólnej pracy, większość uczestników postawiła na trzy wyrazową syntetyczną wizję Wałbrzycha - Zielone miasto szans.

Kolejną część warsztatów stanowiła dyskusja o celach wynikających ze zdefiniowanej wizji miasta. Najczęściej wskazywanymi celami były: rozwój budownictwa mieszkaniowego, rewitalizacja pogórniczych dzielnic (w perspektywie 3-4 lat chociaż ich centrów), łącznie z odnową starego zasobu mieszkaniowego, zastosowanie ekologicznych źródeł energii i dodatkowej zieleni oraz ułatwiających życie technologiami smart, rozwój współpracy miasta z przedsiębiorcami w zakresie edukacji ponadpodstawowej oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywizacji mieszkańców w życie społeczno-gospodarcze i ochronę środowiska.

Cele te były już zdefiniowane we wcześniejszych dokumentach strategicznych Wałbrzycha, m.in. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020, Gminnym Programie Rewitalizacji i nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, z tą różnicą że tak definiowane cele strategiczne są nadbudowane celem nadrzędnym o wysokiej jakości życia mieszkańców miasta.

Według uczestników warsztatów rozwój budownictwa mieszkaniowego został uznany za najbardziej realny cel w kontekście opracowanej wcześniej w ramach prac na Planem Rozwoju Lokalnego analizy SWOT. Za drugi najbardziej realny cel została uznana rewitalizacja pogórniczych dzielnic miasta.

Dla tak określonych dwóch celów strategicznych uczestnicy warsztatów GROW zaproponowali dla ich realizacji ponad 100 działań. Największa liczba działań dotyczy budownictwa mieszkaniowego i zagospodarowania przestrzennego, współpracy w zakresie przedsiębiorczości i spraw społecznych, zielonego środowiska oraz turystyki z rekreacją.