Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rozpoczęcie naboru w konkursie Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Rozpoczęcie naboru w konkursie Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Uwaga!

już za chwilę rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT  AW

(Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowejprocesowej MŚP)

(Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)

 Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-408/20

Rozpoczęcie naboru:  8.00 dnia 27.10.2020 r.

Zakończenie naboru: 15.00 dnia 30.11.2020 r.

Innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo:

-nowego towaru lub usługi, 

-znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług

Innowacja procesowa to wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy

Konkurs dotyczy zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Alokacja na konkurs: 1 025 874  EUR czyli 4 505 741 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 000 000 PLN

 Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów wynosi :
 
a) do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  dla mikro i małych przedsiębiorców ;
 
b) do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  dla średnich przedsiębiorców .

Więcej informacji o konkursie: https://ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-1-5-2-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-zit-aw-schemat-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-dotyczacy-zakup-ruchomych-srodkow-trwalych-oraz-wartosci-n/