Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 7.09.2021 r. do 7.10.2021 r., w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Rynek 23 pok. 208, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt uchwały udostępniony zostanie także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na stronie internetowej :http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/2296/projekt-uchwaly-krajobrazowej .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 września 2021 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Jana Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych, w Sali Konferencyjnej. Druga dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 16.00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – platformy Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w drugiej dyskusji należy zgłaszać mailowo w terminie do 24 września 2021 r. na adres planowanie@um.walbrzych.pl z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do spotkania.

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2021 r.

Uwagi do projektu uchwały mogą być wnoszone w formie papierowej, ustnie do protokołu lub elektronicznie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: um@um.walbrzych.pl.

Administratorem danych osobowych jest: Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 66 551 00, um@um.walbrzych.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na stronie. http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/2132/uchwala-krajobrazowa oraz w siedzibie Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Rynek 23 pok. 208.