Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

II edycja projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

II edycja projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”  to projekt skierowany do MMŚP oraz ich pracowników, obejmujący rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MMŚP mogą skorzystać z dofinansowania do usług szkoleniowych oraz doradczych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

DLA KOGO SKIEROWANE JEST WSPARCIE?

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska i jest skierowany wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośkląskiego oraz ich pracowników wykonujących pracę na obszarze województwa dolnośląskiego.

FORMY WSPARCIA:

  • doradztwo w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych;
  • dofinansowanie MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiebiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działaności.

DOFINANSOWANIE USŁUG OD 50% DO 80%! Max. 25 000 zł na przedsiębiorstwo.

JAK TO WYGLĄDA?

1 ETAP – ZNALEZIENIE USŁUGI i OPERATORA
1) Przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia zgłasza się do Operatora.
2) Operator dokonuje weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa.
3) Przedsiębiorca samodzielnie wstępnie typuje usługę rozwojową odpowiadającą na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników. Ostateczny wybór w systemie BUR następuje po podpisaniu umowy.
4) Operator w przypadku zapotrzebowania może zapewnić odbiorcom wsparcia poradnictwo w zakresie wyboru określonej usługi rozwojowej.

2 ETAP – UMOWA
1) Przedsiębiorca występuje z dokumentami zgłoszeniowymi do Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe stanowią podstawę do zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w projekcie.
2) Po pozytywnej weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych Operator podpisuje z przedsiębiorcą umowę o przyznaniu wsparcia oraz nadaje numer ID wsparcia uczestnikowi instytucjonalnemu (przedsiębiorcy).
3) Po podpisaniu umowy przedsiębiorca otrzymuje promesę, na podstawie, której będzie mógł wystąpić o refundację kosztów usługi rozwojowej. Operator wystawia zaświadczenie
o wysokości udzielonej pomocy de minimis.
4) Poprzez system BUR przedsiębiorca wysyła zgłoszenie na daną usługę rozwojową w terminie do 3 dni roboczych od nadania ID wsparcia, nie później jednak niż na dzień przed rozpoczęciem usługi rozwojowej.
3 ETAP – REALIZACJA USŁUGI
1) Podmiot świadczący usługi rozwojowe realizuje usługę rozwojową.
4 ETAP – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ I REFUNDACJA
1) Odbiorca wsparcia ocenia usługę. Przedsiębiorca składa do Operatora dokumenty niezbędne do rozliczenia.
2) Operator dokonuje oceny i weryfikacji przekazanej dokumentacji, w tym weryfikuje, czy przedsiębiorca i/lub jego pracownicy dokonali oceny usług rozwojowych, w których wzięli udział. Weryfikacja, w tym wezwanie do uzupełnienia lub zatwierdzenie lub odrzucenie dokumentów rozliczeniowych następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnych dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów Operator przekazuje przedsiębiorcy środki finansowe.
3) Na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorcę (m.in. liczba pracowników objętych wsparciem oraz ich dane) Operator wprowadza dane do SL2014.


Partnerem projektu jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

email: uslugirozwojowe@warr.pl

tel. 71 8797 04 00.

www.warr.pl