Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Granty na Eurogranty

Granty na Eurogranty

Przypominamy, że nadal trwa konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.


Alokacja na konkurs: 5 000 000 PLN

Wkład własny: 0%

Maksymalne dofinansowanie: 280 060 PLN


Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
  • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Kto może otrzymać dofinansowanie?


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.
Rozpoczęcie naboru: 21.01.2020 r.
Zakończenie naboru: 12.01.2021 r.
Wnioski składane są w systemie : https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Wsparcie ma na celu przygotowanie projektodawców, koordynatorów, partnerów lub członków konsorcjum ubiegających się o dofinansowanie w ramach:  

  • Programu Kreatywna Europa –  projekty rozwijające europejską kulturę oraz sztukę audiowizualną
  • Program Horyzont 2020 –  Projekty współpracy, EIC Accelerator Pilot, EIC Pathfinder Pilot Działania Marii Skłodowskiej-Curie
  • LIFE – Granty Komisji Europejakiej na ochronę środowiska i klimatu :  Natura i bioróżnorodność Środowisko i wydajność zasobów Wiedza i zarządzanie środowiskiem