Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Dokumenty strategiczne

 Programy Rozwoju

 1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku
  - Raport ze strategii za 2014
  - Raport ze strategii za 2015
  - Raport ze strategii za 2016
  - Raport ze strategii za 2017
  - Raport ze strategii za 2018
 2. Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030
 3. Strategia Rozwoju Sudety 2030

Planowanie Przestrzenne

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha
 2. Obowiązujące plany miejscowe

Ochrona Środowiska

 1. Program Ochrony Środowiska  dla miasta Wałbrzycha - miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019  z uwzględnieniem perspektywy do 2023
 2. Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Wałbrzycha
 3. Program „Zielony Wałbrzych 2020”
 4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
 5. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Wałbrzycha

Polityka Społeczna

 1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
 2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
 3. Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha na lata 2019-2021
 4. Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok
 5. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy dla miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
 6. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok
 7. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2019-2021
 8. Polityka Senioralna Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
 9. Program Oddziaływań Korekcyjno –Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016-2020
 10. Program Wspierania Rodziny Miasta Wałbrzycha na lata 2019-2021
 11. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020

 Polityka Mieszkaniowa

 1. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2019-2023
  - Zmiana uchwały