Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o nowych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że Rada Miejska Wałbrzycha dnia 21 listopada 2019 r. określiła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od 1 stycznia 2020 roku wynosić będą:
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -  27,00 zł za 1 osobę miesięcznie za odpady segregowane. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 54,00 zł za 1 osobę miesięcznie

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać, bez wezwania, na właściwy rachunek bankowy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić, każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób zamieszkujących nieruchomość) poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Pl. Magistracki pok. nr 3
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 16.30
w piątki w godz.: 7.30 – 14.30.
lub pod nr tel.: (74) 66 55 122, 66 55 132, 66 55 196, 66 55 220, 66 55 234, 66 55 239,

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Infrastruktury i Nieruchomości