• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Janusza, Marii i Reginy
wtorek, 21 listopada 2017
ZASADY WYKREŚLENIA Z CEIDG

W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek.

Formularz wniosku o wpis do CEIDG jest jednocześnie formularzem wniosku o wykreśleniu wpisu z CEIDG

  • Wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG można złożyć:

1. On-line – jeśli twój wpis został już przeniesiony do CEIDG, przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,

2. W urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

1. Gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku.
2. Gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może być także wykreślony z CEIDG w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:

1. Gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

2. Stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

3. Niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

4. Utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust 1 albo ust 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

5. Gdy został dokonany z naruszeniem prawa.

6. Wpisania do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter