• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Apolinarego, Miły i Róży
środa, 23 sierpnia 2017
Strategie i plany
 • Programy Rozwoju

      1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku 

        2. Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej
        3Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej
        4. Gminy Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

  • Ochrona Środowiska

  1. Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023
  2. Program „Zielony Wałbrzych 2020”
  3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

  • Polityka Społeczna

  1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
  2. Wałbrzyski program profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015 – 2017
  3. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2018
  4. Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  5. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy dla miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
  6. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 r.
  7. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2018
  8. Program przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku szkolnym i lokalnym na terenie Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2019
  9. Program profilaktyczny w sprawie specjalistycznej pomocy dzieciom w rodzinach zagrożonych przemocą dla miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2020
  10. Polityka Senioralna Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
  11. Program Oddziaływań Korekcyjno –Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016 – 2020
  12. Program Wspierania Rodziny Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2018
  13. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020

  • Polityka Mieszkaniowa

  1. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018
  Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
  Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter