• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Emila, Neleny i Romy
środa, 22 maja 2019
Strategie i plany
 • Programy Rozwoju

      1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku 

        2. Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej
        3. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

        4. Gminy Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

  • Ochrona Środowiska

  1. Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023
  2. Program „Zielony Wałbrzych 2020”
  3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
  4. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha

  • Polityka Społeczna

  1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
  2. Wałbrzyski programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegającego rozwojowi próchnicy zębów     i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, w latach 2018 – 2022
  3. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2018
  4. Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
  5. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy dla miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
  6. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok
  7. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2018
  8. Program przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku szkolnym i lokalnym na terenie Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2019
  9. Program profilaktyczny w sprawie specjalistycznej pomocy dzieciom w rodzinach zagrożonych przemocą dla miasta Wałbrzycha na lata 2016 – 2020
  10. Polityka Senioralna Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020
  11. Program Oddziaływań Korekcyjno –Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016 – 2020
  12. Program Wspierania Rodziny Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2018
  13. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2020

  • Polityka Mieszkaniowa

  1. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018
  Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
  Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter