• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Janusza, Marii i Reginy
wtorek, 21 listopada 2017
SKŁADANIE FORMULARZA DEKLARACJI VAT-R

Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R). W związku z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R będą mogli dołączyć jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia. Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba wskazanego w formularzu urzędu skarbowego. Dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Do składanego drogą elektroniczną zgłoszenia można dołączyć dowód zapłaty sporządzony w postaci pliku z rozszerzeniem .pdf. Działanie takie nie pociąga za sobą obowiązku dostarczenia w późniejszym terminie papierowej wersji dowodu zapłaty.

Szerzej o adresacie opłaty skarbowej

W formularzu VAT-R wskazuje się naczelnika, do którego kierowane jest zgłoszenie.
Jest to naczelnik właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Jeżeli czynności opodatkowane VAT wykonywane są na terenie objętym zakresem działalności dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to formularz VAT-R należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Opłaty należy natomiast dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US.

np. Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów ma siedzibę na terenie Dzielnicy Mokotów. Opłatę trzeba więc wnieść na konto Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter