• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Dory, Gerarda and Maryny
Thursday, 24 September 2020
01.09.2014
Ostatnie dni na złożenie wniosku na inwestycje w MŚP

Jeszcze tylko do 16 września br. można składać wnioski na inwestycje w MŚP

01.09.2014

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w Działaniu 1.1 "Inwestycje dla przedsiębiorstw" Schemat 1.1.A2 "Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) RPO WD 2007-2013. Nabór wniosków ogłoszony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą odbywa się w trybie zamkniętym. Wnioski przyjmowane są do 16 września 2014 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach schematu 1.1.A2 RPO WD przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP w zakresie innowacji produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty polegające na nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także specjalistycznych szkoleń ściśle związanych z realizacją projektu oraz usług doradczych związanych z realizacją projektu.

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
O wsparcie w ramach schematu 1.1.A2 RPO WD mogą ubiegać się MŚP tj. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu) prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja) wynosi: równowartość 7 058 823,53 EUR tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 000 000,00 EUR i z budżetu państwa 1 058 823,53 EUR. Po przeliczeniu kursu 1 EURO = 4,1522 PLN (kurs wg Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 27.06.2014 r.) alokacja wynosi: 29 309 647,06 PLN. Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie.

Minimalna i maksymalna wartość projektu (wydatków kwalifikowalnych):
minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000,00 PLN.
maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 600 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania projektów
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Okres realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej od dnia ogłoszenia niniejszego konkursu tj. od 17.07.2014 r. i musi się zakończyć najpóźniej w dniu 30.11.2014 r.
Jeden Wnioskodawca może złożyć w niniejszym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków dostępna jest na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej www.dip.dolnyslask.pl

Załącznik: 
Ulotka1.35MB
News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter