• Czech
  • English
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Bogusława, Liwiusza and Tekli
Wednesday, 23 September 2020
18.06.2020
Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

UWAGA KOLEJNA FORMA WSPARCIA DLA MŚP

17 czerwca br. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP (schemat D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19). Jest to konkurs horyzontalny o numerze RPDS.01.05.01-IP.01-02-399/20.

 

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności  oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50% w okresie wybranego jednego miesiąca w roku 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, w porównaniu do uśrednionych miesięcznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 r., poprzez finansowanie kapitału obrotowego za pomocą stawki jednostkowej zgodnie z przyjętymi założeniami zawartymi w niniejszym regulaminie.

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji, stanowiącej 100% dofinansowania.

 O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który posiada status mikro i małego przedsiębiorcy i który na dzień 1 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność (co ma odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych, innych dokumentach) w zakresie:

  • Sekcja I, cały Dział 55 – Zakwaterowanie
  • Sekcja I, cały Dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem
  • Sekcja N, cały Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
  • Sekcja R cały dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  • Sekcja R cały dział 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
  • Sekcja R cały dział 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

Nabór wniosków jest elektroniczny i prowadzony będzie za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie:

https://snow-dip.dolnyslask.pl/ w terminie od godz. 8:00 dnia 23.06.2020 r. do godz. 15:00 dnia 26.06.2020 r.

Dostępna w naborze alokacja wynosi 60 169 120,00 PLN. Kolejność złożenia wniosków będzie kryterium rozstrzygającym w przypadku, gdy wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wartość alokacji przewidzianej na nabór.

 

Wszelkie informacje o naborze COVID-19 można uzyskać pod nr tel. 576 945 694.

 Link do ogłoszenia o konkursie: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1485-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-399-20.html

 News archive »
Send photo, win prizes
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter